Hopp til hovedinnhold

Otra skal kalkes!

Tidligere i vår kom den svært gledelige nyheten om at Otra skal fullkalkes, og at Miljødirektoratet allerede i år bevilger midler til oppstart av dette prosjektet. Otra blir dermed det største og mest vannrike vassdraget som kalkes.

Publisert

I siste halvdel av mars kom den svært gledelige nyheten om at Otra i Agder nå skal fullkalkes, og at Miljødirektoratet allerede i år bevilger de nødvendige midler til oppstart av dette prosjektet. Otra er det største vassdraget på Sørlandet, er Norges 8. lengste elv, og blir i særklasse det største og mest vannrike vassdraget som kalkes. Selv om lengden på den lakseførende strekningen fra sjøen og opp til Vigeland (15 kilometer) er relativt beskjeden, gjør elvas størrelse i seg selv til at potensialet for produksjon av laks er stort. Ei elv av noenlunde samme størrelse er Nidelva i Trondheim. Her tas det enkelte år over ti tonn laks i sportsfisket, selv på en lakseførende strekning på kun 8 kilometer.

I en kommentar til saken skriver Fredrik Gustavsen, ny kalkingsrådgiver hos Fylkesmannen i Agder, til pH-status: «Fylkesmannen i Agder har mange nye kalkingstiltak under planlegging. Enkelte tiltak prioriteres høyere enn andre, og fremdriften varierer deretter. Som kjent planlegges en storstilt kalking av Otra. I den forbindelse er bygging av doserer ved utløpet av Brokke kraftverk av høy prioritet. 4,1 millioner ble overført til prosjektet i 2017. Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til finansiering og endelig plassering av anlegget før bygging kan starte, men vi har som mål å ferdigstille det i løpet av 2019. Videre planlegges det bygging av flere kalkdoserere for å heve vannkvaliteten på anadrom strekning av elva. Det planlegges en kalking av sideelva Høyebekken på anadrom strekning i henhold til kalkingsplanen NIVA utarbeidet i januar 2017, og det ble i 2018 bevilget 2,2 millioner til prosjektet. Videre er vi i sluttfasen knyttet til plassering av 1 til 3 kalkdoserere oppstrøms vandringshinder i Otra».

Ikke bare i Otra!

Det er svært stor aktivitet på kalkingsfronten i Agder for tiden, dette gjelder ikke bare i Otra. Flere større optimaliseringsprosjekt er på gang i vassdrag som allerede er kalket, og i tillegg jobbes det med å prosjektere kalkingstiltak i flere sidevassdrag. Gustavsen skriver følgende: «Øvrige kalkingstiltak av høy prioritet er bygging av doserer i sideelva Songeelva i Arendals-vassdraget (Nidelva) samt Skripelandsfjorden i Uldalsgreina av Tovdalsvassdraget. For sistnevnte tiltak planlegges doserer ved utløpet av nytt kraftverk i Skripelandsfjorden, med mål om å nå pH på 6,0 ut Hanefossen i Herefossfjorden. Vi tar sikte på bygging så fort nødvendige avtaler med kommune, grunneier, utbygger og nettverksleverandør er på plass.

Fredrik Gustavsen er ny kalkingsrådgiver hos Fylkesmannen i Agder. Foto: Privat.

Det planlegges samtidig kalkingstiltak i flere andre sideelver; Møska i Lygna, Songåna og Logåna i Mandalselva og Ertseidbekken i Audna, men disse kommer foreløpig i andre rekke.»

Stor glede lokalt i kommunene

Også i de to berørte kommunene, Vennesla og Iveland, er gleden over at Otra nå skal kalkes, stor. Ordfører Nils Olav Larsen (Vennesla) er selv en ivrig laksefisker, og har lenge hatt et stort engasjement for Otra og fisken i vassdraget. Til pH-status sier Larsen: «Vi hadde et møte på Boen Brug den 10. januar der all norsk kompetanse hadde viet en dag til å analysere Otra som lakseelv. Blant aktørene var bl.a. Miljøverndirektoratet. De skjønte alvoret med å sikre gode rammevilkår for smoltens oppvekstvilkår, og allerede i mars får vi beskjed om at det bevilges nødvendige midler til kalking av nedre del av vassdrag. All honnør til direktoratet for rask handtering, for en gavepakke til elva. Dette vil etter all sannsynlighet medføre mere laks i vassdraget som igjen vil øke interessen for fisket. Mitt ønske er at dette også skal komme næringslivet til del. Etter mange år med nedgang av fangst ser jeg nå lyst på fremtiden, og jeg gleder meg storlig til å se at laksen trives og hopper i elva, og muligheten for at jeg kan lande en stor en på over 10 kg kan bli en realitet. På vegne av bygda Vennesla vil jeg takke alle som har vært med på å gjøre drømmen om til virkelighet. Tusen takk, en spesiell takk til fylket og Miljøverndirektoratet».

Kalkingen i Otra – resultat av langvarig innsats fra mange

Mange har gjort en stor innsats gjennom lang tid for å få realisert kalkingen av Otra, blant disse finner vi Otra Laxefiskelag, som representerer grunneierne i vassdraget. Når det gjelder Otra Laxefiskelag så var Erling Sandø leder av kultiveringsutvalget i åra fra 1995 til 2004, og han er også én av kun tre æresmedlemmer i laget. Deretter overtok Jostein Mosby vervet, og han var leder i dette aktive kultiveringsutvalget fram til nåværende leder Karl Christian Langevoll overtok dette vervet. Stephen Phillip har også gjort en stor innsats, og har vært medlem i Kultiveringsutvalget de siste tyve åra. Av andre som har gjort en betydelig innsats finner vi Oluf Skarpnes, Fylkesmannen i Vest Agder, som fikk realisert renseledningen fra Hunsfoss i 1995, samt tidligere formann Tønnes Sindland som ledet laget gjennom en lang jordskifteprosess slik at alle rettigheter til laksefiske i elva kom på plass.

Ordfører Nils Olav Larsen (Vennesla) prøver selv ofte fiskelykken i Otra. Foto: Kjetil Nygaard, Fædrelandsvennen.

På bakgrunn av sitt mangeårige engasjement for vassdraget følte Erling Sandø et behov for å bidra til at historien om den storvokste Otralaksen, som ble utryddet på grunn av industri og sur nedbør, kunne bevares for etterslekten i tekst og bilder. Derfor skrev han i 2016 boka «Otra – elva med de store laksene», som også fikk positiv anmeldelse i flere aviser. 

I dag er Jostein Mosby styreformann i foreningen, i tillegg til å være leder i kultiveringsutvalget. Harald Endresen er sekretær, og han har organisert workshop samt en del møter, og har jobbet med å kommunisere ut nyheter på vegne av laget.

Fiskekonkurranse i forbindelse med Villaksens dag for noen år siden ga storfangst! Foto: Vennesla Jeger. og Sportsfiskerforening

Sportsfiskerne jubler

Også blant sportsfiskerne i Vennesla Jeger- og Sportsfisker Forening (VJSFF) står jubelen i taket! Formann Sverre R. Lie forteller at VJSFF har nærmere 500 medlemmer, og mange av dem er aktive laksefiskere i Otra. Fangstene i Otra har blitt betydelig lavere de seinere år, noe foreningen selvsagt synes er urovekkende.

VJSFF utfører fiskeoppsyn for Otra Laxefiskelag, samt selger fiskekort hver dag gjennom hele sesongen. I tillegg prøver foreningen å lage et godt miljø langs elva og er engasjert i Otras fremtid som lakseelv.

Foreningen disponerer den gamle forpakterboligen til Vigeland Hovedgård (kjent som Otra House) der man har klubblokale. Her serveres det kaffe, arrangeres åpningsfest, samt fiskekonkurranse på Villaksens dag med mere. I tillegg har man et par rom til leie til langtveisfarende fiskere i Otra House.

«At elva vår nå blir kalket er helt fantastisk og vi er utrolig spente på hvordan dette vil påvirke bestanden i årene fremover» avslutter han.

Erling Sandøs praktbok om Otra og elva med de store laksenes historie.

Laksen og bleka tilbake til gamle høyder?

Ut fra gamle kilder og fangststatistikker vet vi at laksefisket i Otra før nedgangen i bestanden satte inn for fullt på grunn av forurensing og sur nedbør var omfattende, og langt større enn i dag. Det samme gjelder for fisket etter bleke i de øvre delene av Otra og i Byglandsfjorden. Når det gjelder laksefisket i Otra er det nok i hvert fall grunn til å være optimisk, selv på relativt kort sikt. Data fra elfiske og gjelleprøver i hovedelva viser at lakseungene sliter her nå, men dette vil kalkingen bidra til å endre. Det er derfor all grunn til å vente at produksjonen av laksesmolt i Otra vil øke i løpet av få år, og at den smolten som vandrer ut er av bedre kvalitet. Begge disse faktorene bør bidra til at flere laks returnerer til elva fra havet, og dermed et enda bedre sportsfiske.

For bleka sin del finnes det andre problemer i tillegg til surt vann, særlig gjelder dette problemene med nitrogenovermetning i elva ovenfor Byglandsfjorden. Men å få fjernet problemet med surt vann vil uansett være svært positivt også for bleka, så det er grunn til å være optimist for framtida også på vegne av denne unike «innlandslaksen»!

Merket med:
Kalking