Hopp til hovedinnhold

Oppdaterte fiskeregler i Uskedalselva i Hardanger

Det har i fjor vært en løpende dialog mellom Miljødirektoratet og Uskedalen grunn- og elveeigarlag om fiskeregler, fiskesoner og fiskekortpriser i Uskedalselva i Hardanger. Bakgrunnen var at direktoratet mente at forvaltningen av elva ikke var i tråd med krav som stilles til allmenhetens tilgang til fiske i dette kalka vassdraget. Miljødirektoratet stilte derfor flere krav for endringer i fiskekortsalg og fiskereglene i vassdraget som måtte oppfylles for at elva skulle være åpen for fiske også kommende sesong.

Publisert

Uskedalselva ligger på sørsida av Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune. Elva er uregulert og har en anadrom strekning på totalt 13 km. Av disse er det 11 km opp til Fjellandsbøvatnet i hovedløpet og omlag 2 km opp i sideelven Børsdalselva. Vassdraget er kalka siden 2002 ved hjelp av en doserer i Børsdalselva.

Uskedalselva i Hardanger er ei populær fiskeelv på Vestlandet, med fiske etter både sjøaure og laks. Fisket i elva i år har vært godt, og det ble tatt drøyt 600 kilo laks og snaut 100 kilo sjøaure i denne relativt lille elva. Fangstene av begge arter er om lag tredoblet sammenliknet med sesongen 2021. De siste åra har fiskekortene i elva blitt solgt via nettet.

 

Miljødirektoratet krever bedre tilgang for allmenheten

Det har i år vært en dialog mellom Miljødirektoratet og grunneierlaget i forhold til pris og organiseringen av fisket i Uskedalselva. Bakgrunnen for dette er at det var kommet klager fra blant annet sportsfiskere som mente at fisket her hadde blitt for dyrt, og at fiskekortsonene hadde blitt så korte at dette ikke forsvarte prisen på fiskekortene. Det var også mange grunneierkort på elva, i tillegg gjestekort hos grunneierne, og begge disse gruppene kunne fiske samtidig som fiskekortkjøperne. Dette medførte episoder med til dels mange fiskere samtidig på relativt korte soner, og som nevnt en del misnøye blant fiskere som hadde kjøpt kort til den aktuelle sonen.

I kalkede elver, som Uskedalselva, kan det fra forvaltningen stilles spesifikke krav om tilgang til fiske for allmenheten. Bakgrunnen for dette kravet er at staten bruker store offentlige midler på kalkingen, som forventes å komme allmenheten til gode i et rimelig omfang.  Uskedalselva er det brukt 8 millioner på kalking siden oppstart i 2002, i tillegg er det brukt betydelige beløp på forskning og oppfølgende undersøkelser knyttet til kalkingen og effekten av denne.

Miljødirektoratet mente at tilgangen til allmenheten til fiske nå var blitt for dårlig i denne elva. Direktoratet stilte derfor flere konkrete krav til forbedringer både med hensyn til pris på fiskekortene og bedre kvalitet på fisket for kortkjøperne, eksempelvis ved at kortsonene ble lengre. Et vedtak fra direktoratet om å stenge elva for fiske fra kommende sesong kunne bli resultatet hvis ikke elveeierne imøtekom kravene. Et annet, mer drastisk tiltak, vil kunne være å stanse kalkingen.

Parti fra Uskedalselva.

 

Bedre tilgang til allmenheten fra 2023

Heldigvis løste denne saken seg på en god måte. Uskedalen grunn- og elveeigarlag vedtok nylig at fiskekortprisene blir satt kraftig ned fra sesongen 2023 slik at alle døgnkort blir 150 kroner billigere sammenliknet med årets sesong.

I tillegg vedtok laget å endre fiskereglene for elva slik at fiskere med grunneierkort eller gjestekort hos grunneier må vike hvis det kommer fiskere som har kjøpt fiskekort. Soneinndelingen og størrelsen på sonene skal, etter krav fra Miljødirektoratet, gjennomgås innen sesongen 2025.

 

Merket med:
Kalking