Hopp til hovedinnhold

Ny kalking viktig for bleka i øvre Otra og Byglandsfjorden

Kalkingen i Otra helt oppe ved Brokke vil ha stor betydning også for reetableringen av den relikte laksen bleke i vassdraget oppstrøms Byglandsfjorden. På denne elvestrekningen, som før var en svært viktig oppvekstområde for bleke, er det kun helt sporadisk registrert naturlig gyting etter at den sure nedbøren satte inn for fullt.

Publisert

Forsker Bjørn Barlaup fra NORCE LFI har jobbet med bleka i Otravassdraget og redningsaksjonen for denne i mange år. Barlaup har følgende kommentar til pH-status: «Min kommentar til dette er at vi er veldig fornøyd med å høre at kalkingen nå ser ut til å komme i gang i løpet av 2019. Det er gode nyheter! I Blekeprosjektet har den kontinuerlige loggingen av pH gjennomført av NIVA gjentatte ganger vist pH-dropp som kan være skadelig for bleka. Disse episodene med surt vann er kjennetegnet med en økning av konsentrasjonen av labilt, giftig aluminium som avsettes på gjellene til bleka. Dette er skadelig og er trolig en av årsakene til at bleka enda ikke har reetablert seg i Otra på strekningen oppstrøms Byglandsfjorden, mens vi finner både gyting og naturlig rekruttering i midtre og søndre del av Byglandsfjorden.

Bleke fotografert i Otra på strekningen oppstrøms Byglandsfjorden hvor vannkvaliteten nå skal forbedres ved hjelp av kalking. Foto: Bjørn Barlaup, NORCE, LFI.

Barlaup forteller videre at bleka på bildet med stor sannsynlighet stammer fra utplanting av rogn, dette siden det bare sporadisk er registrert naturlig rekruttering på strekningen. Episoder med surt, aluminiumsrikt vann har trolig bidratt til å hindre vellykket gyting. Forskerne mener at kalking vil være et viktig virkemiddel for å få i gang bleka på denne strekningen, som før forsuringen var kjent som et viktig gyte- og oppvekstområde for bleka.

Barlaup er også redaktør for den store oppsummeringsrapporten fra blekeprosjektet som ble publisert i 2018. En av de viktigste hovedkonklusjonene her er at det er behov for kalking av øvre del av Otra ved Brokke for å sikre gode gyte- og oppvekstforhold for bleke på strekningen ned til Byglandsfjorden. I tillegg må problemene med gassovermetning på strekningen nedstrøms Brokke kraftverk løses. Rapporten kan lastes ned på http://uni.no/media/manual_upload/LFI_317.pdf

Merket med:
Kalking