Hopp til hovedinnhold

Mer vann og bedre miljø i kalkede elver i Vestland?

I Vestland fylke pågår det nå revisjonssaker som i stor grad berører kalkingsvassdragene Modalselva og Ekso. I Modalselva er det størst fokus på å bedre forholdene for opp- og nedvandring av fisk, mens i naboelva Ekso er fokuset størst på å få økt minstevannføring.

Publisert

I Vestland fylke pågår det nå omfattende revisjonssaker som i stor grad berører konsesjonsbetingelsene for kalkingsvassdragene Modalselva og Ekso. Sakene var nylig på høring, og det kom inn mange uttaler til disse sakene. I Modalselva er det i flere av høringsuttalene størst fokus på å bedre forholdene for opp- og nedvandring av fisk, særlig i partiet ved Hellandsfossen der det ligger to kraftverk.

Linda Neset, leder i Modalselva Elveigarlag, skriver i enepost til pH-status: «Det er to regulanter i Modalsvassdraget pr i dag, dette er Modalen kraftlag og Eviny (tidligere BKK, red.anm.).

Den største utfordringen i dag slik elveeigarlaget ser det, er vandringsveien til anadrom fisk. Dette gjelder tilbakevandrende fisk, men også smolt på vei mot sjø.

Jeg vil påstå at slik verden ser ut nå, og hvis vi skal kunne ha mulighet til å opparbeide og ikke minst beholde en bærekraftig lakse- og sjøørretstamme i fremtiden, så er vi avhengig av å bruke alt tilgjengelig produksjonsareal i elven.

Det er også lagt ned store ressurser i et kultiverings program for laks i vassdraget. Den opprinnelige laksestammen i elven ble regnet som utdødd, men et kalkingsanlegg er kommet på plass i vassdraget, og med dette årlig rognplanting av laks siden 2014. Vi nådde gytebestandsmålet for elven i 2020, men da med et stort innslag av kultivert fisk. Vi har de to siste årene kunnet arrangere prøvefiske etter laks om høsten, i regi av elveeigarlaget.

En revisjon skal bedre miljøforholdene i vassdraget, og det er da naturlig at en ser på de samlede utfordringene vassdraget har. For anadrom fisk gjelder da, at dersom vi ikke klarer å få fisken trygt til og fra gyte- og oppvekst områdene, så vil den delen av produksjonen være tapt.

Elveeigarlaget stiller seg undrende til at regulanten kan frasi seg ansvaret med å drifte fisketrappen i Hellandsfossen slik de har gjort de siste 10-årene. Denne er en del av konsesjonen, og det er lagt ned store ressurser i å få opp en ny laksestamme i elven. Sett i perspektiv er en utbedring av fisketrappen i Hellandsfossen en forsvinnende liten post i regnskapet.

Videre så er minstevannføring en del av det sammensatte problemet med vandringsvei her i dette vassdraget også. Dette da det til tider på året da vi vet anadrom fisk vandrer, ikke slippes vann gjennom fisketrappen, men bare gjennom kraftverkene. Den eneste trygge vandringsvei for fisk ned Hellandsfossen er gjennom fisketrappen, men da trengs det tilstrekkelig vannføring».

Ekso

I Ekso er fokuset i mange av høringsuttalene størst på å få økt minstevannføringen fra Nesevatnet og videre nedover mot utløpet av Myster kraftverk som tilhører Eviny (tidligere BKK). I øvre del av denne strekningen ligger kalkingsanlegget. I tillegg er det flere uttaler fra lokale elveeigarlag oppover i Eksingedalen som ønsker økt minstevannføring også her. Dette av hensyn til aurebestandene på disse strekningene, og som et tiltak mot økt begroing som man har sett de siste åra.

Sveinung Klyve, vannområdekoordinator i Voss-Osterfjorden vassområde og ansatt i Vestland fylkeskommune sier til pH-status: «Eksingedalsvassdraget er et av mange vassdrag på Vestlandet som har fått en svært negativ påvirkning på grunn av lite miljøbasert vannkraftutbygging i 1970-åra. Om lag halvparten av vannet i vassdraget er overført til Evanger kraftverk og renner nå ut i Vossovassdraget. Overføringene ble gjort uten minstevannføring fra de store kraftmagasinene, så Ekso får bare tilført vann fra disse magasinene ved overløp i korte perioder av året. Nedre del av Eksingedalsvassdraget ble bygget ut i 1987 med oppdemming av Nesevatnet og overføring fra Leirovatnet til Myster Kraftverk. Dette er i realiteten et elvekraftverk som tar vann bort fra en stor del av den anadrome delen av elva. Det ble stilt krav om minstevannføring på 2 m³/s fra mai til oktober, og 1 m³/s resten av året. Undersøkelser gjort av NIVA i 1996 viste at bortføring av godt vann med høy pH fra øvre del av vassdraget og driften av Myster kraftverk var svært negativt for den anadrome fisken. I den lakseførende delen av Ekso var det nå igjen så surt vann at laksen stod i fare for å dø ut. Det ble derfor gitt statlige midler til bygging av en kalkdoserer ved Høvik med oppstart i april 1997. Denne har vært i drift med statlige midler i 25 år og har årlig dosert ut mellom 350-1150 tonn kalk for å avsyre vannet. Dette har uten tvil reddet laksen i vassdraget.

Vassdraget er i dag svært tilgrodd av flotgras og krypsiv i området Trefall, Lavik og Flatekval blant annet på grunn av endret vannregime med øket temperatur og sjeldnere utspylingsflommer. Tilsig av næringssalt fra jordbruket langs vassdraget har trolig også bidratt til øket tilgroing på grunn av liten restvannføring og fortynningseffekt. Dette gir nå også krav til endret gjødslingspraksis langs vassdraget. Til tross svært lite vann i vassdraget, har statlige myndigheter gitt Eviny løyve til ytterligere overføring av vann fra Beinhelleren til Vossovassdraget.

Av positive tiltak som er gjort i vassdraget, er BKK sin bygging av laksetrapp i Raudfossen i 2010 som forlenget den lakseførende delen med 2,6 km. BKK kunne da legge ned sitt klekkeri for produksjon av smolt, og det er etter den tid kun satt ut øyerogn i elven. Revisjon av manøvreringsreglementet for Myster kraftverk i 2005 medførte en forbedring av drift av kraftverket og mer minstevannføring til lakseførende del.

I databasen vann-nett ligger den lakseførende delen av elven inne med dårlig økologisk tilstand vurdert etter kvalitetsnormen for laks.  Dette gjelder påvirkning fra rømt oppdrettslaks og lakselus. De siste ca 30 årene, med unntak av 2016 og 2017, har elven vært stengt for fiske etter anadrom fisk. Grunnen er for liten bestand av laksefisk.

50 år med gjeldende konsesjon viser at denne uten tvil har hatt store negative betydninger for miljøet i vassdraget. Den nye konsesjonen skal gjelde for de neste 30 år, og en skal da komme med endringer som skal bedre miljøforholdene. Fra ulike høringsparter som kommune, grunneierlag, fylkeskommunen og Statsforvalteren har det derfor blitt stilt en rekke miljøforbedrende krav:

  • Minstevannføring i øvre del og mer tilpassa vannføring i lakseførende nedre del.
  • Endring av kjøringen av Myster kraftverk for å unngå stranding av fisk
  • Krav om jevnlig klipping og fjerning av flotgras og krypsiv
  • Krav om driftsavtale for kultivering av innlandsfisk ved Flatekval
  • Mer miljøovervåking i vassdraget
  • Det må lages en terskelplan der eksisterende terskler, nye terskler steingrupper og andre tiltak blir vurdert etter funksjon og behov.
  • Regulanten må ta ansvaret for å fjerning unaturlig oppsamling av mudder og slam oppstått i forbindelse med reguleringen.
  • Passasje for laksen forbi Høsefossen må ferdiggjøres for å øke oppvekstområdet opp forbi Eikemo.
  • Det må lages en plan for kantvegetasjon, kantrydding og visuell opplevelse av vassdraget og fossene i turistsammenheng». Bildene viser; Flott vill hannlaks fra Ekso, og utløpet fra kalkingsanlegget i Ekso. Foto: Sveinung Klyve. 
  • To kalkingselver med stort potensialeOppsummert så er det klart at både Modalselva og Ekso er elver som har et stort potensial for å bli svært viktige vassdrag for laks og sjøaure, og for sportsfiske. Utfordringene i dag er litt ulike i de to elvene, men mange av disse miljøutfordringene kan løses gjennom den revisjonsprosessen som nå pågår. Høringsuttalene er nå sendt fra de mange ulike organisasjonene, etatene og privatpersonene som har hatt innspill. Prosessen videre vil skje hos NVE, før den endelige avgjørelsen etter hvert tas hos Olje- og Energidepartementet. Forhåpentligvis vil sluttresultatet medføre viktige miljøforbedringer, noe som også vil øke nytteverdien av alt som er investert i kalkingen av disse elvene.

Merket med:
Kalking