Hopp til hovedinnhold

Hovedrevisjon av fiskeforskriftene for sjø- og elvefiske – Miljødirektoratet foreslår omfattende kutt i sjøfisket nær kalkede elver

Miljødirektoratet vurderer å ikke åpne for sjølaksefiske i områder hvor samfunnet har brukt store ressurser på laksebestandene i form av kalking og gyrobekjempelse. Dette gjelder alt sjølaksefiske i perioden 2021 – 2025 i Agder fylke, samt stenging av sjølaksefisket i store deler av kysten videre nordover i andre kalkingsfylker som Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Publisert
I et brev fra Klima- og Miljødepartementet (KLD) sendt i desember 2019 ber departementet om at Miljødirektoratet vurderer å ikke åpne for sjølaksefiske i områder hvor samfunnet har brukt store ressurser på laksebestandene i form av kalking og gyrobekjempelse. I forsurede vassdrag er kontinuerlig kalking ofte en forutsetning for tilstedeværelse av laks, heter det i brevet fra KLD. I forslaget til nye fiskeregler som er ute på høring nå foreslår Miljødirektoratet å stanse alt sjølaksefiske i perioden 2021 – 2025 i Agder fylke, samt å stenge sjølaksefisket i store deler av kysten videre nordover i andre kalkingsfylker som Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Unntaket finner vi i indre fjordstrøk av Rogaland, her foreslås det åpnet for et begrenset kilenotfiske fra 15. juli til 4. august.

Men det blir innstramminger i mange elver også. I henhold til Miljødirektoratet finnes det en rekke, hovedsakelig mindre, vassdrag der man har liten eller ingen kunnskap om tilstanden for bestandene. Dette skyldes blant annet manglende fangstrapportering. Det er krav i lakseloven om at grunneierne i laksevassdrag skal organisere seg og rapportere fangst. For å følge føre var-prinsippet (slik KLD har bedt om), og hindre overfiske av bestander der man har liten kunnskap om, foreslås det å ikke åpne for fiske i over 500 vassdrag med manglende fangstrapportering.

Merket med:
Kalking